get_DB(); $today = date("Y-m-d"); $sql_s = "SELECT * FROM `product` WHERE p_class = 1 AND p_show = 1 AND p_isdelete = 0 ORDER BY `p_date` ASC"; $std_s = $db->prepare($sql_s); $std_s->execute(); ?> 新書講座 X 線上報名

【轉動二十四節氣的老齒輪,以古智慧過豐美的好日】

關於24節氣的鑑古知今及文化解碼,
「非典型知識分子」韓良露,
揉合曆法、文化、節慶、飲食、旅行種種,
建構出了一個亙時的新宇宙。

新書講座線上報名
  • STEP 1選擇場次